Daniela Kurucová

Display Picture

Daniela Kurucová

PREKLADATEĽKA

O mne

Chorvátčina ma zaujala už v roku 1998, keď som prvýkrát navštívila Chorvátsko. No než som sa stala tzv. súdnou prekladateľkou z tohto jazyka, ubehli mnohé roky. Dôvod je prozaický: nebol ani lektor, ani publikácie, pomocou ktorých by som sa chorvátsky naučila. Podarilo sa mi to až na vysokej škole. Vyštudovala som odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a nemecký jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2005-2010). V súčasnosti pracujem na dizertačnej práci v študijnom odbore Slovanské jazyky a literatúra na Katedre slovanských jazykov FIF UK v Bratislave a vo voľnom čase vediem kurz chorvátčiny pre verejnosť v Centre ďalšieho vzdelávania v Devínskej Novej Vsi.

Prekladám bežné, umelecké aj odborné texty z/do chorvátčiny, zo srbčiny, bosniančiny a nemčiny. Pokiaľ ide o odborné texty, špecializujem sa na tieto oblasti: ekonomika, obchod, právo, texty EÚ, automobilový priemysel, cestovný ruch, politika, publicistika.
Prekladaniu sa aktívne venujem od roku 2008 a nestále pracujem na zvyšovaní svojej kvalifikácie.

Ponúkam aj svoje tlmočnícke služby. Mám skúsenosti s tlmočením na súkromných, obchodných aj oficiálnych stretnutiach. Venujem sa konzekutívnemu, simultánnemu a sprievodnému tlmočeniu. Sprievodné tlmočenie je menej oficiálna forma tlmočenia, pri ktorej  je tlmočník k dispozícii aj ako sprievodca, pomáha klientovi pri vybavovaní rôznych záležitostí, pri komunikácii s lekárom, štátnou správou a pod.

Vzdelanie

2010 – dnes

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta
Doktorandské štúdium v odbore: Slovanské jazyky a literatúry

10/2013 -   11/2013

Univerzita v Záhrebe, Chorvátsko

Filozofická fakulta
Študijný pobyt

08/2011 -   09/2011

Letná škola chorvátskeho jazyka a literatúry, Chorvátsko

Študijný pobyt v Dubrovníku

08/2009

Letná škola interkultúrnych nemeckých štúdií, Nemecko

Študijný pobyt v Bayreuthe

08/2009 -   09/2009

Letná škola chorvátskeho jazyka a literatúry, Chorvátsko

Študijný pobyt v Dubrovníku

2005 – 2010

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta
Bakalárske a magisterské štúdium v odbore: Prekladateľstvo-tlmočníctvo: chorvátsky a nemecký jazyk

10/2011

Univerzita v Splite, Chorvátsko

Filozofická fakulta
Študijný pobyt

10/2009 -   02/2010

Univerzita v Lipsku, Nemecko

Filozofická fakulta
Študijný pobyt

03/2009 -   06/2009

Univerzita v Splite, Chorvátsko

Filozofická fakulta
Študijný pobyt

Preklad

Ponúkam vám komplexné jazykové služby v kombinácii s chorvátskym jazykom: preklady (aj úradné), tlmočenie, v prípade dopytu aj jazykové korektúry a jazykové poradenstvo. Z bosniančiny, nemčiny, slovinčiny a srbčiny zabezpečujem preklady, informatívne, odborné aj umelecké, nie však úradné.

Zakladám si na profesionálnom, zodpovednom a spoľahlivom prístupe k zákazníkom. Preto na preklad prijímam iba také texty, ktoré som z hľadiska jazykového, terminologického a štylistického schopná kvalitne preložiť.

Formy prekladateľských služieb z/do chorvátskeho jazyka:

Informatívny preklad
Je taký typ prekladu, pri ktorom zákazník netrvá na štylistickej dokonalosti výsledného prekladu, zaujíma ho iba holý obsah textu.
Odborný preklad
Je preklad textov z oblasti vedy a techniky. Dôraz sa kladie na presný význam termínov a ich adekvátne vyjadrenie v cieľovom jazyku.
Umelecký preklad
Zameriava sa aj na estetickú stránku textu. Dôležitý je teda nielen prenos obsahu, ale najmä estetických hodnôt originálu spolu so štýlom autora.
Úradný preklad
Vyžaduje sa najmä pri styku s inštitúciami štátnej správy. Smú ho vykonávať iba Ministerstvom spravodlivosti poverení prekladatelia a iba v jazykoch, pre ktoré získali poverenie.

Jazyky

Chorvátčina 100%
Bosniančina 75%
Nemčina 75%
Srbčina 75%

Cenník

Odmena za poskytnuté prekladateľské služby závisí od viacerých faktorov. Rozhodujúcimi sú rozsah prekladu, ktorý sa počíta v normostranách, náročnosť textu a termín dodania. Pod normostranou sa rozumie 1800 znakov vrátane medzier. Výsledný počet normostrán sa zaokrúhľuje smerom nahor. Vzhľadom na relatívnosť slovného spojenia náročnosť textu sú ceny za jednotlivé druhy prekladu len orientačné. V závislosti od termínu dodania uvádzam aj cenové prirážky za rýchly preklad. Za preklad počas víkendu a štátnych sviatkov účtujem cenovú prirážku vo výške 25%.


Preklad Cena / NS
Informatívny 7 €
Odborný 15 €
Umelecký 12 €
Úradný 23 €
Rýchly preklad Prirážka
1-7 NS / deň 0%
8-12 NS / deň 25%
13-17 NS / deň 50%
18-22 NS / deň 75%

Kontakt

Daniela Kurucová
Hroznová 15
902 01 Pezinok
tel: +421 908 389 947

D.M.K., spol. s r.o.
Dlhé Hony 4597/4
058 01 Poprad
IČO: 31 698 191
IČ DPH: SK2020516091